Điều khoản sử dụng

1. CÁC THỪA NHẬN BAN ĐẦU

 • Bằng cách truy cập/sử dụng Ứng dụng này, Bạn đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này và mọi điều khoản bổ sung, như có thể được thỏa thuận riêng giữa Bạn và BAGANG tại từng thời điểm. Các điều khoản bổ sung như vậy sẽ được ưu tiên áp dụng trước các Điều khoản Sử dụng này trong trường hợp có xung đột.
 • Chính sách Quyền riêng tư là một phần không thể thiếu của các Điều khoản Sử dụng này, và trong đó bất kỳ điều, khoản nào dưới đây đề cập đến các Điều khoản Sử dụng này, nó cũng đề cập đến Chính sách Quyền riêng tư và ngược lại.
 • Việc Bạn đọc kỹ Điều khoản Sử dụng này cũng quan trọng giống như việc chúng ràng buộc Bạn về mặt pháp lý. Bằng cách nhấp vào hộp biểu thị chấp nhận các Điều khoản Sử dụng này, Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Bạn đã đọc và hiểu các Điều khoản Sử dụng này này, và rằng các Điều khoản Sử dụng này tạo thành một thỏa thuận hợp pháp và ràng buộc giữa Bạn và BAGANG. Nếu Bạn không đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này, Bạn vui lòng truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng.
 • Trong các Điều khoản Sử dụng này, các Bên có nghĩa là BAGANG và Bạn gọi chung và Bên có nghĩa là bất kỳ một người nào trong số họ, như bối cảnh có thể chỉ ra.

2. ĐỊNH NGHĨA VÀ DIỄN GIẢI

2.1 Định nghĩa

 • Ứng dụng” có nghĩa là ứng dụng di động này thuộc sở hữu, vận hành và/hoặc được cấp phép bởi hoặc cho BAGANG, công ty mẹ của nó, công ty mẹ, công ty liên kết và/hoặc công ty con.
 • Thông tin bảo mật” là các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng Ứng dụng, tài liệu, giấy tờ của bên thứ ba, tài liệu của BAGANG, kế hoạch kinh doanh, dự báo kinh doanh, thông tin tài chính, danh sách khách hàng, các phát triển, chi tiết thiết kế, thông số kỹ thuật, bằng sáng chế, bản quyền, bí mật thương mại, thông tin độc quyền, phương pháp, kỹ thuật, phác thảo, bản vẽ, mô hình, phát minh, bí quyết, quy trình, thuật toán, chương trình phần mềm và tài liệu nguồn phần mềm.
 • Nội dung” có nghĩa là tất cả nội dung, dữ liệu, thiết kế, thông tin hoặc tài liệu khác có sẵn trên và theo Ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần mềm nền tảng của Ứng dụng hoặc được yêu cầu để truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng, hình ảnh, văn bản, bố cục, sắp xếp, hiển thị, minh họa, ảnh chụp, đồ họa, âm thanh và video clip, tệp HTML và các nội dung, logo, nhãn hiệu khác bao gồm nhãn hiệu ‘BAGANG’ và các nhãn hiệu khác có thể được sử dụng trên Ứng dụng là tài sản của BAGANG và/hoặc người cấp phép của nó và được bảo vệ bởi bản quyền và/hoặc luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.
 • Ngày hiệu lực” có nghĩa là ngày mà Bạn ký điện tử các Điều khoản Sử dụng này bằng cách nhấp vào TÔI ĐỒNG Ý trên màn hình tương ứng của Ứng dụng.
 • Đề nghị cho vay cuối cùng” có nghĩa là một đề nghị cho một Khoản vay cụ thể với lịch biểu cụ thể cho Việc trả nợ mà BAGANG cung cấp cho Bạn như được hiển thị cho Bạn thông qua Ứng dụng.
 • Giấy tờ tuỳ thân” có nghĩa là giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân còn hiệu lực.
 • Mức cho vay hình thức” có nghĩa là số tiền hiển thị cho Bạn thông qua Ứng dụng sau khi Bạn đã đăng ký thành công Tài khoản người dùng và trước khi Đề nghị cho vay cuối cùng được đưa ra cho Bạn.
 • Thỏa thuận cho vay” có nghĩa là hợp đồng, thỏa thuận hoặc bất kỳ dàn xếp tương đương nào mang tính hợp đồng mà bạn xác lập với BAGANG cấp và tiếp nhận Khoản vay được yêu cầu thông qua Ứng dụng.
 • Đơn đăng ký vay” là đơn đề nghị cấp Khoản vay mà bạn gửi qua Ứng dụng bằng cách nhấp vào ĐĂNG KÝ VAY.
 • Khoản vay” có nghĩa là một khoản vay hoặc hạn mức tín dụng được BAGANG cấp cho Bạn;
 • Thông báo” có nghĩa là bất kỳ thông báo/phê duyệt/xác nhận nào được gửi đến Bạn bởi BAGANG hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, nhà cung cấp, đối tác hoặc đại lý nào được tham gia hoặc chỉ định bởi BAGANG tại từng thời điểm, đề cập về một số nội dung nhất định liên quan đến Điều khoản Sử dụng này, được thực hiện bằng bất kỳ phương thức nào, bao gồm email, SMS, cuộc gọi điện thoại, bưu kiện, thư viết tay, v.v. và/hoặc các hình thức khác mà BAGANG cho là phù hợp, được coi là được người nhận tiếp nhận một cách hợp lệ (i) đúng vào ngày nhận nếu được gửi bằng thư bảo đảm hoặc (ii) vào cùng ngày nếu được thực hiện qua email, fax, điện thoại hoặc SMS.
 • Bên” hay “Các bên” có nghĩa là Bạn và/hoặc BAGANG được đề cập một cách riêng lẻ hoặc đề cập chung tùy theo từng trường hợp có thể được yêu cầu theo ngữ cảnh tại từng thời điểm.
 • Kênh thanh toán” có nghĩa là các kênh, phương tiện và/hoặc phương thức cho phép BAGANG thực hiện Việc giải ngân, và cho Bạn thực hiện Việc trả nợ, có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở chuyển khoản ngân hàng trực tiếp từ hoặc vào tài khoản ngân hàng được BAGANG chỉ định tại từng thời điểm và phương thức thanh toán được hỗ trợ hoặc cung cấp bởi (các) nhà cung cấp dịch vụ thu hộ, chi hộ, ví điện tử, cổng thanh toán bên thứ ba mà BAGANG kết nối nhằm cung cấp dịch vụ theo Điều khoản Sử dụng này.
 • Chính sách Quyền riêng tư” có nghĩa là chính sách quyền riêng tư mà Bạn bắt buộc phải chấp nhận và đồng ý cho mục đích truy cập và sử dụng Ứng dụng.
 • Việc trả nợ” hoặc “Khoản trả nợ” có nghĩa là hành động/khoản tiền trả nợ hoặc trả trước cho một Đợt trả góp nào theo Thỏa thuận cho vay;
 • Điều khoản Sử dụng” có nghĩa là những điều khoản và điều kiện này, mà Bạn bắt buộc phải chấp nhận và đồng ý cho mục đích truy cập và sử dụng Ứng dụng.
 • Tài khoản người dùng” có nghĩa là một tài khoản điện tử mà bạn tạo ra trên Ứng dụng cho mục đích truy cập và sử dụng Ứng dụng theo các Điều khoản Sử dụng này.
 • Nội dung khởi tạo từ người dùng” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể được tạo hoặc gặp phải thông qua việc Bạn sử dụng Ứng dụng, chẳng hạn như các tệp dữ liệu, đặc điểm thiết bị, văn bản, phần mềm, hình ảnh, ảnh chụp và bất kỳ tài liệu tương tự nào khác.
 • Hệ thống Bagang” có nghĩa là một hệ thống phức tạp gồm phần cứng máy tính, phần mềm, phương pháp dữ liệu và các thuật toán được phát triển, sở hữu và áp dụng bởi BAGANG và/hoặc công ty mẹ, công ty nắm vốn, công ty liên kết và công ty con của mình, cho mục đích đánh giá và đo lường rủi ro và mức độ tín nhiệm tín dụng và các chức năng khác trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ hoặc đóng góp cho việc vận hành Ứng dụng.
 • Bagang” có nghĩa là CÔNG TY TNHH BAGANG, một công ty được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam có Mã số doanh nghiệp

2.2 Diễn giải

Trong Điều khoản Sử dụng này, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi:

 • các từ hàm nghĩa giới tính sẽ bao gồm tất cả các giới tính;
 • các từ hàm nghĩa số ít bao gồm cả số nhiều và ngược lại;
 • các từ hàm nghĩa người bao gồm cả các tổ chức, công ty và tập đoàn và ngược lại;
 • dẫn chiếu đến một điều, khoản, phụ lục được đánh số là dẫn chiếu đến các điều, khoản, phụ lục liên quan của Điều khoản Sử dụng này;
 • dẫn chiếu tại bất kỳ phụ lục nào của Điều khoản Sử dụng này đến các đoạn được đánh số sẽ liên quan đến các đoạn được đánh số của chính phụ lục đó;
 • bất kỳ chỗ nào mà nghĩa vụ được chịu chung bởi hai người hoặc nhiều hơn, những người đó sẽ chịu trách nhiệm chung hoặc riêng đối với nghĩa vụ đó;
 • bất kỳ nghĩa vụ nào về bất kỳ phần nào về việc không thực hiện hoặc bỏ qua việc thực hiện bất kỳ nội dung gì bao gồm cả nghĩa vụ không cho phép nội dung đó được thực hiện hoặc yêu cầu bỏ qua nội dung đó;
 • bất kỳ bên nào đồng ý thực hiện việc gì đó sẽ được xem là có nghĩa vụ hoàn thành việc đó nếu bên đó đảm bảo rằng việc đó sẽ được hoàn thành;
 • các tiêu đề cuả bất kỳ điều, khoản, phụ lục hay đoạn nào của Điều khoản Sử dụng này sẽ không ảnh hưởng đến việc diễn giải của các điều, khoản, phụ lục hay đoạn đó;
 • bất kỳ khoản tiền nào phải trả bởi một bên mà thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng thì đã bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định pháp luật thay đổi tại từng thời điểm;
 • bất kỳ khoảng thời gian không có hạn định cụ thể nào sẽ được xem là 80 năm kể từ ngày của Điều khoản Sử dụng này;
 • mọi tham chiếu đến một điều luật bao gồm tham chiếu đến việc ban hành, như được sửa đổi hoặc thay thế tại từng thời điểm, và đến bất kỳ văn bản dưới luật nào hoặc theo quy định được thiết lập như là văn bản cấp dưới của điều luật đó.
 • dẫn chiếu đến người dùng, Bạn hoặc của bạn sẽ đề cập đến Bạn, người đang truy cập/sử dụng Ứng dụng, và dẫn chiếu đến BAGANG, chúng tôi hoặc của chúng tôi sẽ đề cập đến BAGANG và bất cứ nơi nào bối cảnh yêu cầu, cũng sẽ bao gồm các công ty liên kết của BAGANG và các nhân viên, cán bộ, giám đốc, đại lý và đại diện tương ứng của họ.
 • dẫn chiếu đến ký điện tử sẽ đề cập đến bất kỳ hành động thể hiện hoặc tạo ra sự chấp nhận, phê duyệt hoặc đồng ý hoặc đồng thuận với bất kỳ đề nghị, thỏa thuận, hợp đồng và/hoặc bất kỳ nội dung nào có hoặc ngụ ý cùng bản chất, bằng cách thực hiện, không giới hạn ở các hành động sau bằng các phương pháp điện tử hoặc kỹ thuật số hoặc thông qua các nền tảng điện tử hoặc kỹ thuật số: (i) nhấp vào nút hoặc biểu tượng, (ii) điền vào bất kỳ khoảng trống nào hoặc ký bất kỳ ô trống nào, (iii) đánh dấu các ô trống, (iv) gửi hoặc fax bất kỳ văn bản, tin nhắn, email hoặc bất kỳ loại giao tiếp điện tử hoặc kỹ thuật số nào khác, (v) chụp và gửi hình ảnh và/hoặc ảnh chụp, (vi) gọi điện thoại hoặc trò chuyện hoặc để lại tin nhắn thoại. Với mục đích này, chữ ký điện tử có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ kết quả nào được tạo ra từ hoặc là kết quả của việc ký điện tử, có thể, nhưng không bắt buộc, dưới một hạng mục hữu hình hoặc hạng mục vô hình nào như dữ liệu điện tử, số liệu, chữ số, thuật toán, v.v.

3. TÀI KHOẢN BAGANG CỦA BẠN

3.1 Thiết lập tài khoản

 • Bạn được yêu cầu phải có Tài khoản người dùng để sử dụng Ứng dụng.
 • Quá trình tạo Tài khoản người dùng của Bạn đòi hỏi những điều sau đây:
 • Ban đầu, Bạn phải CHO PHÉP chúng tôi thu thập một số thông tin nhất định bao gồm thông tin điện thoại, chi tiết liên lạc, chi tiết vị trí, v.v. từ Bạn theo Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Chi tiết về thông tin mà chúng tôi thu thập từ Bạn và cách chúng tôi sử dụng thông tin này được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi, là một phần của các Điều khoản Sử dụng này. Nếu các Điều khoản Sử dụng này cùng với Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi không được Bạn chấp nhận, vui lòng TỪ CHỐI không cho chúng tôi để thu thập thông tin của Bạn. Tuy nhiên, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho Bạn Ứng dụng của chúng tôi. Bạn nên nhấp vào TÔI ĐỒNG Ý, Bạn thừa nhận rằng Bạn đã đọc và hiểu các Điều khoản Sử dụng này và đặc biệt đồng ý với việc chúng tôi thu thập thông tin đã nêu theo Chính sách Quyền riêng tư.
 • Bạn phải cho phép chúng tôi xác minh số điện thoại di động của Bạn bằng cách thực hiện như sau:
 • Trường hợp thiết bị di động của Bạn có nhiều SIM, trước tiên bạn phải chọn SIM mà mình muốn sử dụng cho Ứng dụng;
 • Nhập mã OTP mà BAGANG gửi cho Bạn vào số điện thoại di động của Bạn và nhấp TIẾP TỤC;
 • Tạo mã PIN mới để bảo mật thông tin và giao dịch của Bạn.
 • Bạn đồng ý rằng mọi thông tin mà bạn nhập trên Ứng dụng sẽ được BAGANG thu thập, sử dụng và xử lý theo Chính sách Quyền riêng tư mà Bạn đã đồng ý trước khi áp dụng Điều khoản Sử dụng này.
 • Bạn phải tạo mã PIN mới để đăng nhập vào Tài khoản người dùng của mình. Bạn phải giữ bí mật mã PIN của mình.
 • Các yêu cầu được nêu trong tài liệu này cho việc tạo Tài khoản người dùng của Bạn không phải là danh sách đầy đủ, và BAGANG bảo lưu quyền yêu cầu bổ sung thông tin/cho phép từ Bạn, mà BAGANG cho là cần thiết theo quyết định riêng của mình, để hoàn thành quy trình xác minh và thẩm định nội bộ của mình.
 • Trong trường hợp BAGANG không thể hoàn thành quy trình xác minh và thẩm định nội bộ theo chính sách của mình, BAGANG có quyền đơn phương từ chối yêu cầu tạo Tài khoản người dùng của Bạn, mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào cũng như không cần thông báo trước.

3.2 Tuyên bố của người dùng

 • Bằng cách tạo Tài khoản người dùng, Bạn tuyên bố và xác nhận rằng:
 • Bạn ít nhất 18 (mười tám) tuổi và có khả năng tham gia vào các Điều khoản Sử dụng này và thực hiện các nghĩa vụ được nêu dưới đây.
 • Bạn là một con người tự nhiên. Bất kỳ việc sử dụng Hệ thống Bagang nào bằng người máy, hoặc các công cụ hoặc phương pháp tự động khác đều không được phép theo các Điều khoản Sử dụng này.
 • Bạn đã tạo Tài khoản người dùng cho mục đích cá nhân, phi thương mại của riêng Bạn và mọi thông tin Bạn cung cấp cho BAGANG, cả khi bạn tạo Tài khoản người dùng và trong tương lai, thuộc về Bạn (và không phải của bất kỳ ai người thứ ba) và các thông tin đó là đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ nhất.
 • Bạn sẽ chỉ sử dụng Tài khoản người dùng cho bản thân mình và sẽ không sử dụng Tài khoản người dùng của Bạn vì lợi ích/bất lợi của bất kỳ bên thứ ba nào khác.
 • Bạn có thể đăng nhập vào Tài khoản người dùng để xem xét và sửa đổi mọi chi tiết tài khoản đã thay đổi. Tại từng thời điểm, Bạn có thể được yêu cầu gửi thêm thông tin/cấp phép thêm theo yêu cầu trong chính sách của BAGANG, để xác thực các chi tiết đã sửa đổi, và có thể Bạn sẽ không thể sử dụng/truy cập Ứng dụng cho đến khi việc xác minh các chi tiết thay đổi được thực hiện thành công bởi BAGANG.
 • Bạn thừa nhận rằng bất kỳ thông tin không chính xác/thông tin sai nào do Bạn gửi có thể gây ra thiệt hại và tổn thất kinh tế đáng kể cho bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ bồi thường cho BAGANG về mọi mất mát, thiệt hại, khiếu nại, hành động, chi phí, phí và phí tổn mà BAGANG có thể phải chịu hoặc phải trả do hành động hoặc dựa vào thông tin/việc cấp phép do Bạn cung cấp.
 • Bạn sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ tính bảo mật và an toàn cho Tài khoản người dùng và mã PIN của Bạn; Bạn sẽ không chia sẻ, chuyển nhượng hoặc chuyển giao Tài khoản người dùng hoặc tiết lộ mã PIN của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào hoặc làm bất cứ điều gì khác có thể gây nguy hiểm cho việc bảo mật Tài khoản người dùng của Bạn; và rằng Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về tất cả các hành động/hướng dẫn được khởi tạo bằng Tài khoản người dùng của mình trừ trường hợp có bất kỳ hành động cố ý hoặc sơ suất nào từ phía chúng tôi.
 • Bạn sẽ không tạo nhiều hơn một tài khoản và nếu chúng tôi vô hiệu hóa Tài khoản người dùng của Bạn vì bất kỳ lý do gì, Bạn sẽ không tạo một tài khoản khác mà không tiết lộ việc đó với chúng tôi và chỉ với sự cho phép rõ ràng của chúng tôi.
 • Bạn đặc biệt đồng ý nhận (các) giao tiếp liên quan đến Ứng dụng, kể cả các giao tiếp có chứa tài liệu quảng cáo.
 • BAGANG có thể đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản người dùng của Bạn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo nếu chúng tôi nghi ngờ rằng bất kỳ thông tin/việc cấp phép nào mà Bạn đã cung cấp là không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không đầy đủ, hoặc nếu Bạn bị phát hiện là vi phạm bất kỳ Điều khoản Sử dụng nào.

4. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, THẨM ĐỊNH VÀ CHẤP THUẬN CHO VAY

4.1 Mức cho vay hình thức

 • Bạn đồng ý và thừa nhận rằng BAGANG sẽ định kỳ thực hiện đánh giá lại thông tin mà BAGANG đã thu thập về Bạn chúng tôi có thể xác định và đưa ra Mức cho vay hình thức.
 • BAGANG sẽ đưa ra Mức cho vay hình thức cho Bạn. Mức cho vay hình thức hiển thị trên Ứng dụng không phải là đề xuất cho vay dành cho Bạn đối với bất kỳ sản phẩm tài chính và/hoặc dịch vụ tài chính nào, và Bạn cũng không nên hiểu như vậy. Bạn hiểu rằng việc Bạn nhìn thấy Mức cho vay hình thức trên Ứng dụng không đảm bảo Khoản vay sẽ được phê duyệt, và rằng Bạn vẫn sẽ cần phải nộp Đơn đăng ký vay cho BAGANG.

4.2 Quy trình đăng ký vay

 • Căn cứ vào việc thể hiện Mức cho vay hình thức đề cập bên trên, nếu Bạn muốn được cấp Khoản vay từ BAGANG, Bạn có thể bắt đầu quy trình đăng ký vay bằng cách nhấp vào ĐĂNG KÝ VAY NGAY.
 • Là một phần của quy trình đăng ký vay, Bạn sẽ được yêu cầu chia sẻ và tải lên hình ảnh và các chi tiết khác của Giấy tờ tùy thân cũng như thông tin cá nhân của Bạn bao gồm tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ cư trú, trình độ giáo dục v.v. Bạn cũng được yêu cầu hoàn thành tất cả các trường dữ liệu của (i) mục đích vay và (ii) phương thức giải ngân (được xác định là Kênh thanh toán) trên Ứng dụng để BAGANG có đầy đủ cơ sở nhằm cấp và giải ngân Khoản vay cho bạn.
 • Lựa chọn cuối cùng luôn thuộc về Bạn về việc có nên đăng ký khoản vay từ BAGANG hay không. Quyết định cuối cùng là của riêng Bạn, và vì vậy Bạn phải thận trọng và/hoặc phải tham vấn lời khuyên độc lập trước khi thực hiện bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào dựa trên đề xuất của BAGANG. Bạn nên tham khảo ý kiến cố vấn thích hợp của mình, và xem xét một cách độc lập về những lợi ích và rủi ro trong việc nộp Đơn đăng ký vay cho BAGANG.
 • Bạn đồng ý và chấp nhận rằng BAGANG có quyền tự quyết định, thông qua người được ủy quyền, luật sư, đơn vị, cơ quan, v.v. xác minh bất kỳ thông tin nào được cung cấp, kiểm tra tài liệu tham khảo, thông tin/chi tiết về việc làm của Bạn, và nhận báo cáo tín dụng để xác định mức độ tín nhiệm về mặt tín dụng của Bạn tại từng thời điểm.
 • Bạn phải xem lại thật kỹ các chi tiết về Khoản vay của mình trước khi chấp nhận Thỏa thuận cho vay. Do đó, Bạn đồng ý và thừa nhận rằng bằng cách (i) đánh dấu vào ô trống TÔI ĐỒNG Ý VỚI HỢP ĐỒNG VAY và nhấp vào TIẾP TỤC trên màn hình XEM LẠI THÔNG TIN KHOẢN VAY của Ứng dụng và (ii) ký điện tử vào Thỏa thuận cho vay bằng cách nhập mã PIN của bạn và nhấp vào TIẾP TỤC trên màn hình KÝ ĐIỆN TỬ BẰNG MÃ PIN của Ứng dụng, Bạn đang chấp nhận Đề nghị cho vay cuối cùng của BAGANG đưa ra, đang gửi một yêu cầu đơn phương và không thể hủy ngang về việc ký kết Thỏa thuận cho vay với BAGANG. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng việc không thực hiện bất kỳ bước nào nói trên có thể dẫn đến hậu quả là BAGANG có thể không nhận được Đơn đăng ký vay của Bạn và không cấp Khoản vay cho Bạn.

4.3 Quy trình thẩm định và xác minh cho vay

 • BAGANG sẽ, theo ý kiến riêng của mình, đưa ra quyết định về việc liệu có cung cấp bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào cho Bạn hay không, và bất kỳ đề nghị cho vay nào như vậy sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện được thỏa thuận giữa Bạn và BAGANG.
 • Quyết định cuối cùng về việc cấp hay không cấp cho bạn Khoản vay sẽ thuộc về BAGANG, và sẽ được đưa ra bằng cách sử dụng các quy trình và phương pháp quyết định tín dụng của BAGANG.
 • Bạn thừa nhận rằng quy trình thẩm định và xác minh phụ thuộc hoàn toàn vào BAGANG, được ước tính ít nhất 14 (mười bốn) ngày kể từ khi bạn nhận được thông báo rằng CHÚNG TÔI ĐANG ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU CỦA BẠN, và do đó, bạn từ bỏ tất cả các quyền và khiếu nại đối với BAGANG nếu quá trình thẩm định và xác minh đó mất nhiều thời gian hơn thời gian tại quy định này.
 • Trong quá trình thẩm định và xác minh, BAGANG sẽ yêu cầu Bạn gửi thêm tài liệu, thông tin và các chi tiết khác theo yêu cầu luật pháp hiện hành và theo các chính sách nội bộ của mình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc cho vay đối với Bạn.

4.4 Chấp thuận cho vay và giải ngân khoản vay

Sau khi Khoản vay được chấp thuận, BAGANG sẽ (i) thông báo cho Bạn về chấp thuận nói trên bằng cách gửi cho bạn một Thông báo trên Ứng dụng được cài đặt trên điện thoại di động của bạn thể hiện rõ ràng rằng ĐƠN ĐĂNG KÝ VAY CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN và (ii) sau khi Khoản vay đã được giải ngân cho Bạn, gửi thêm cho bạn Thông báo trên Ứng dụng thể hiện rằng KHOẢN VAY CỦA BẠN ĐÃ ĐƯỢC GIẢI NGÂN.

5. TRẢ NỢ

5.1 Ghi nhận việc trả nợ trên Hệ thống Bagang

Việc ghi nhận bất kỳ Khoản trả nợ nào của Bạn bằng cách sử dụng Ứng dụng sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào các nguyên tắc và các dàn xếp theo Thỏa thuận cho vay giữa Bạn và BAGANG, và theo đó kết quả được trả ra/tạo nên và hiển thị trên màn hình Ứng dụng trước, trong hoặc sau khi bạn nhấp vào TRẢ NỢ NGAY sẽ được tùy chỉnh để phù hợp với các nguyên tắc và sự dàn xếp nói trên theo Thỏa thuận cho vay.

5.2 Sử dụng Ứng dụng cho Việc trả nợ

 • Khi sử dụng Ứng dụng cho mục đích thực hiện bất kỳ Việc trả nợ nào, Bạn phải chịu bằng chi phí của mình cho các phí tổn khác do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba tính khi sử dụng Kênh thanh toán. Với mục đích này, nếu Bạn thực hiện bất kỳ Việc trả nợ nào qua Kênh thanh toán được hỗ trợ bởi các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba có thỏa thuận/hợp đồng với BAGANG, tất cả các khoản phí tổn được áp dụng bởi các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba đó sẽ được tổng hợp trong các Khoản trả nợ được thực hiện.
 • Bạn được yêu cầu thông báo cho BAGANG về bất kỳ khoản hoàn trả nào bằng cách chụp ảnh (các) biên nhận, xác nhận, tuyên bố hoặc bằng chứng tương đương của Khoản trả nợ đó, và tải lên Ứng dụng.

6. TRUY CẬP MẠNG VÀ THIẾT BỊ

 • Bạn có trách nhiệm truy cập mạng dữ liệu cần thiết để sử dụng và truy cập Ứng dụng. Tốc độ và phí sử dụng dữ liệu của mạng di động của Bạn sẽ được áp dụng nếu Bạn truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng từ thiết bị hỗ trợ không dây.
 • Bạn có trách nhiệm mua và cập nhật phần cứng hoặc thiết bị tương thích cần thiết để truy cập và sử dụng Ứng dụng và mọi cập nhật sau đó của nó.
 • BAGANG không đảm bảo rằng Ứng dụng, hoặc bất kỳ phần nào của nó, sẽ hoạt động trên mọi phần cứng hoặc thiết bị cụ thể. Ngoài ra, Ứng dụng có thể bị trục trặc và chậm trễ vốn có trong quá trình sử dụng Internet và hệ thống/mạng thông tin liên lạc điện tử.

7. QUẢNG CÁO VÀ TIẾP THỊ

 • Trong suốt quá trình Tài khoản người dùng của Bạn vẫn hoạt động với chúng tôi, BAGANG sẽ, tại từng thời điểm, đề xuất các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của BAGANG cho Bạn.
 • Bạn đồng ý rằng dựa trên đề ngị vay của Bạn, Bạn ủy quyền cho BAGANG liên hệ với Bạn theo luật pháp hiện hành.

 

8. SỬ DỤNG VÀ CẤP PHÉP SỬ DỤNG NỘI DUNG

 8.1 Việc cấp phép và sử dụng hợp lệ

 • Bạn chỉ có thể sử dụng Ứng dụng và Nội dung cho mục đích cá nhân và phi thương mại của mình, tuân theo các Điều khoản Sử dụng này và mọi điều khoản bổ sung mà Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo.
 • Tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ các Điều khoản Sử dụng và các điều khoản bổ sung, nếu có, BAGANG cấp phép một cách hạn chế, không độc quyền, có thể hủy ngang, không thể chuyển nhượng tại Việt Nam để (i) truy cập và sử dụng Ứng dụng bao gồm Hệ thống Bagang thông qua thiết bị di động của Bạn; và (ii) truy cập và sử dụng bất kỳ Nội dung và các tài liệu liên quan khác có thể được cung cấp thông qua Ứng dụng, trong từng trường hợp, chỉ dành cho sử dụng cá nhân, phi thương mại của Bạn.
 • Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với Ứng dụng và Nội dung, ngoại trừ việc cấp phép hạn chế cho Bạn nói trên theo Điều 1.2 bên trên, sẽ được bảo lưu tuyệt đối và duy nhất bởi BAGANG.

8.2 Việc sử dụng không hợp lệ

 • Bạn không được phép sao chụp, sao chép, xuất bản, xử lý, truyền đạt với công chúng dưới bất kỳ hình thức nào, truyền dẫn, chuyển nhượng, cấp phép, phân phối hoặc chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào, điều chỉnh, sửa đổi, diễn dịch, tháo rời, hoặc đảo ngược kiến trúc, tạo các tác phẩm/sản phẩm phái sinh từ hoặc bằng bất kỳ cách nào sử dụng hoặc khai thác Ứng dụng, Nội dung hoặc bất kỳ phần nào, ngoại trừ việc sử dụng cá nhân, phi thương mại của Bạn theo các Điều khoản Sử dụng này.
 • Bạn không được xóa hoặc loại bỏ bất kỳ thông báo nào về bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu khỏi Nội dung hoặc Ứng dụng, và phải đính kèm lại tất cả các thông báo đó trên tất cả các bản sao được ủy quyền của Nội dung. Việc sử dụng Ứng dụng và/hoặc Nội dung vi phạm các Điều khoản Sử dụng này có thể vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các luật hiện hành khác và có thể dẫn đến các hành động pháp lý tương ứng.
 • Bạn không được sử dụng Ứng dụng, Nội dung hoặc bất kỳ phần nào trong đó cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc không được cho phép bởi các Điều khoản Sử dụng này. Không ảnh hưởng đến tính tổng thể của những điều trên, Bạn không được sử dụng Ứng dụng, Nội dung hoặc bất kỳ phần nào để lưu trữ, hiển thị, tải lên, sửa đổi, xuất bản, truyền tải, cập nhật hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin nào mà:
 • Thuộc về người khác và theo đó Bạn không có quyền mạo danh người khác;
 • Mang tính chất có hại, quấy rối, báng bổ, phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm, ấu dâm, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, thù địch, phân biệt chủng tộc/dân tộc, chê bai, liên quan đến hoặc khuyến khích hoạt động rửa tiền, đánh bạc, hoặc trái pháp luật dưới bất kỳ hình thức nào khác;
 • Gây hại đến trẻ em dưới bất kỳ cách nào;
 • Xâm phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền hoặc quyền sở hữu khác;
 • Vi phạm bất kỳ luật nào trong thời gian có hiệu lực;
 • Lừa dối hoặc đánh lừa BAGANG về nguồn gốc của những thông điệp đó hoặc truyền đạt bất kỳ thông tin nào mang tính chất xâm hại hoặc đe dọa
 • Chứa phần mềm virus hoặc bất kỳ mã máy tính, tệp hoặc chương trình nào được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ tài nguyên máy tính nào;
 • Đe dọa sự thống nhất, toàn vẹn, quốc phòng, an ninh hoặc chủ quyền của Việt Nam, quan hệ hữu nghị với nước ngoài, hoặc ảnh hưởng trật tự công cộng, gây kích động cho bất kỳ hành vi phạm tội nào, ngăn chặn việc điều tra đối với bất kỳ hành vi phạm tội nào, hoặc xúc phạm bất kỳ quốc gia nào khác; hoặc
 • Là quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, hoặc là thư rác.
 • Nếu Bạn, hoặc nếu chúng tôi có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng Bạn, vi phạm bất kỳ Điều khoản Sử dụng nào, thì BAGANG có quyền ngay lập tức hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập Ứng dụng của Bạn.

9. NỘI DUNG KHỞI TẠO TỪ NGƯỜI DÙNG

 • Bạn hiểu rằng tất cả Nội dung khởi tạo từ người dùng, trong phạm vi được phép của BAGANG, là trách nhiệm duy nhất của người mà Nội dung khởi tạo từ người dùng bắt nguồn. Điều này có nghĩa là Bạn, chứ không phải BAGANG, hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Nội dung khởi tạo từ người dung nào mà bạn tải lên, tải xuống, đăng, truyền, lưu trữ hoặc cung cấp thông qua việc bạn sử dụng Ứng dụng. BAGANG không kiểm soát Nội dung khởi tạo từ người dùng được sử dụng qua Ứng dụng, cũng không đảm bảo tính chính xác, tính toàn vẹn hoặc chất lượng của Nội dung khởi tạo từ người dùng đó. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc Bạn sử dụng Ứng dụng và bất kỳ Nội dung khởi tạo từ người dùng nào đều có nguy cơ mà chỉ riêng Bạn phải chịu.
 • Bạn có trách nhiệm sao lưu, vào máy tính của chính Bạn hoặc thiết bị khác, mọi tài liệu, hình ảnh quan trọng hoặc Nội dung khởi tạo từ người dùng khác mà bạn lưu trữ hoặc truy cập thông qua Ứng dụng. BAGANG sẽ sử dụng các kỹ thuật hợp lý và áp dụng sự cẩn trọng trong việc vận hành Ứng dụng, nhưng BAGANG không đảm bảo hoặc chắc chắn rằng mọi Nội dung khởi tạo từ người dùng mà Bạn có thể lưu trữ hoặc truy cập thông qua Ứng dụng sẽ không bị vô tình làm hư hại, hỏng hóc hoặc mất mát.

10. GIỚI HẠN ĐẢM BẢO

 • Bạn hiểu và thừa nhận rằng sẽ có một số rủi ro nhất định vốn có trong việc truyền dẫn thông tin qua I Bằng cách giao kết các Điều khoản Sử dụng này, Bạn đã chọn sử dụng các biện pháp bảo mật do BAGANG cung cấp mặc dù các biện pháp bảo mật khác có thể có sẵn. Mặc dù BAGANG sử dụng các biện pháp bảo mật thông tin tiêu chuẩn của ngành để bảo vệ Ứng dụng khỏi vi-rút và các cuộc tấn công độc hại, nhưng BAGANG không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng Ứng dụng sẽ không bị mất, gián đoạn, bị tấn công, bị nhiễm vi-rút, bị can thiệp, bị hack, hoặc xâm phạm về mặt bảo mật khác, và BAGANG từ chối mọi trách nhiệm trong chừng mực mà việc mất mát, gián đoạn, tấn công, nhiễm vi-rút, can thiệp, hack, hoặc xâm phạm về mặt bảo mật khác xảy ra bất kể việc BAGANG đã áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin. Trừ khi được quy định rõ ràng trong Điều khoản Sử dụng này, BAGANG không tuyên bố, bảo đảm, thỏa thuận hoặc đồng ý rằng các biện pháp bảo mật của BAGANG sẽ có hiệu lực, và cả BAGANG và các công ty liên kết của mình sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối các lỗi/vi phạm/lỗ hổng trong các biện pháp bảo mật hoặc đối với tính toàn vẹn của hệ thống hoặc các máy chủ của BAGANG, trừ khi việc đó bị gây ra bởi hành vi sai trái mang tính cố ý hoặc sơ suất của nhân viên BAGANG.
 • Ứng dụng được cung cấp cho Bạn trên cơ sở đã hoàn thành, hiện trạng và có sẵn. BAGANG không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào của mạng viễn thông hoặc các liên kết truyền thông khác được sử dụng để có thể truy cập vào Ứng dụng. BAGANG không tuyên bố rằng Ứng dụng sẽ đáp ứng các yêu cầu của Bạn hoặc việc vận hành Ứng dụng sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.
 • Bạn thừa nhận thêm rằng Ứng dụng không có ý định hoặc phù hợp để được sử dụng trong các tình huống hoặc môi trường mà sự thất bại hoặc trì hoãn, lỗi hoặc sự không chính xác trong nội dung, dữ liệu hoặc thông tin được cung cấp bởi Ứng dụng có thể dẫn đến tử vong, thương tích cá nhân hoặc thiệt hại nghiêm trọng về thể chất hoặc môi trường.
 • BAGANG VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, CÔNG TY CON, CÁN BỘ, NHẬN VIÊN, ĐẠI LÝ, ĐỐI TÁC VÀ BÊN CẤP PHÉP THEO ĐÂY TUYÊN BỐ VÀ TỪ BỎ MỘT CÁCH RÕ RÀNG TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC, ĐIỀU KIỆN, TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM, BẤT KỂ MỘT CÁCH RÕ RÀNG HAY CHỈ NGỤ Ý, PHÁT SINH THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT, TRUYỀN THỐNG, TUYÊN BỐ BẰNG LỜI NÓI HOẶC BẰNG VĂN BẢN HOẶC CÁC BÊN THỨ BA KHÁC BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC ĐẢM BẢO VỀ KHẢ NĂNG SINH LỢI HOẶC TƯƠNG THÍCH CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO ĐÓ HOẶC VỀ VIỆC KHÔNG XẢY RA LỖI VÀ GIÁN ĐOẠN TRONG VIỆC SỬ DỤNG HOẶC VỀ VIỆC KHÔNG PHƯƠNG HẠI TRỪ KHI ĐƯỢC QUY ĐỊNH CỤ THỂ TRONG CHỪNG MỰC QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY. CỤ THỂ, BAGANG VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, CÔNG TY CON, CÁN BỘ, NHẬN VIÊN, ĐẠI LÝ, ĐỐI TÁC VÀ BÊN CẤP PHÉP KHÔNG ĐƯA RA BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO RẰNG (I) ỨNG DỤNG SẼ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC NHU CẦU CỦA BẠN; (II) VIỆC BẠN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG SẼ ĐƯỢC BẢO ĐẢM KHÔNG XẢY RA LỖI, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOÁN VÀ ĐƯỢC CUNG CẤP MỘT CÁCH KỊP THỜI.

11. QUYỀN ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 • BAGANG có quyền sửa đổi Điều khoản Sử dụng và/hoặc các điều khoản bổ sung vào bất cứ lúc nào. BAGANG sẽ đăng tải các sửa đổi đối với các Điều khoản Sử dụng này và/hoặc các điều khoản bổ sung trên trang điện tử hoặc Ứng dụng. Nếu việc thay đổi ảnh hưởng phần lớn đến các quyền hoặc nghĩa vụ của Bạn thì Bạn có thể cần chấp nhận các điều, khoản được sửa đổi để tiếp tục sử dụng Ứng của chúng tôi.
 • Các sửa đổi đáng kể sẽ có hiệu lực khi Bạn chấp nhận các điều, khoản được sửa đổi; các sửa đổi không đáng kể sẽ có hiệu lực khi sửa đổi đó được đăng tải như nói trên. Bằng cách tiếp tục sử dụng Ứng dụng của chúng tôi theo bất kỳ sửa đổi nào đối với các Điều khoản Sử dụng này và/hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào, Bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng và/hoặc các điều khoản bổ sung, như đã được sửa đổi.

12. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT

 • Các Điều khoản Sử dụng này và/hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào Bạn chấp nhận sẽ ràng buộc kể từ ngày hiệu lực tuỳ từng trường hợp cụ thể, và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi Bạn hoặc BAGANG chấm dứt các Điều khoản Sử dụng này theo Điều này.
 • BAGANG có quyền chấm dứt các Điều khoản Sử dụng này và hủy Tài khoản người dùng của Bạn ngay lập tức bằng cách gửi cho Bạn thông báo trước 1 (một) ngày đến email mà Bạn đã đăng ký trên Ứng dụng.
 • Bạn có quyền chấm dứt Điều khoản Sử dụng này và yêu cầu hủy Tài khoản người dùng của bạn bằng cách thông báo bằng văn bản qua email cho BAGANG tại cskh@bagang.com.vn. Tài khoản người dùng của bạn sẽ bị vô hiệu hóa trong một khung thời gian thích hợp kể từ khi nhận được email đó.
 • Sau khi chấm dứt, quyền và giấy phép của bạn để truy cập và/hoặc sử dụng Ứng dụng ngay lập tức chấm dứt; Tài khoản người dùng của bạn sẽ bị vô hiệu hóa và Bạn sẽ không còn có thể truy cập và/hoặc sử dụng Ứng dụng. Tuy nhiên, tất cả các quyền và nghĩa vụ tích lũy của các Bên sẽ tồn tại khi các Điều khoản Sử dụng này chấm dứt, và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi các quyền và nghĩa vụ đó được chấm dứt hoặc hoàn thành.

13. THÔNG TIN BẢO MẬT

 13.1 Bảo vệ thông tin bảo mật

 • Trong quá trình giao dịch của Bạn với BAGANG, một trong hai Bên có thể chia sẻ và cung cấp cho Bên kia quyền truy cập vào Thông tin bảo mật của mình.
 • Thông tin bảo mật có thể được tiết lộ bằng lời nói, bằng cách đưa cho thấy hoặc bằng văn bản (bao gồm cả tài liệu đồ họa) hoặc bằng các hạng mục ký gửi.
 • Bên tiếp nhận đồng ý thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa, bảo mật hợp lý, bao gồm các biện pháp phòng ngừa mà Bên đó ít nhất là bằng cách bảo vệ Thông tin bảo mật của chính mình, để bảo vệ bí mật của Thông tin bảo mật của Bên còn lại.
 • Thông tin bảo mật chỉ được tiết lộ trên cơ sở cần biết. Trừ khi được quy định ở đây, các Bên đồng ý đối xử các thông tin tiết lộ đó như bí mật và sẽ không tiết lộ, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho bất kỳ người, công ty, doanh nghiệp, hiệp hội hoặc tổ chức nào khác cho bất kỳ mục đích nào và sẽ không sử dụng thông tin đó mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên tiết lộ.

13.2 Loại trừ

 • Các quy định tại Điều 13.1 sẽ không áp dụng cho:
 • Tiết lộ Thông tin bảo mật thuộc hoặc đã công khai hoặc được biết nhiều trong công chúng mà không phải thông qua hành động hoặc thiếu sót hoặc do tiết lộ bởi hoặc theo chỉ thị của một Bên hoặc bất kỳ đại diện nào của Bên đó;
 • Thông tin bảo mật có được bởi một Bên lấy từ nguồn của bên thứ ba mà không có nghĩa vụ với Bên tiết lộ Thông tin bảo mật trong việc giữ bí mật thông tin đó;
 • Thông tin bảo mật đã được biết hoặc đã thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên nhận Thông tin bảo mật vào ngày mà việc tiết lộ thông tin đó được thực hiện bởi người tiết lộ thông tin;
 • Tiết lộ thông tin một cách tin cậy cho bất kỳ cố vấn chuyên môn nào của bất kỳ Bên nào vì mục đích nhận tư vấn hoặc hỗ trợ liên quan đến nghĩa vụ hoặc quyền của mình, hoặc nghĩa vụ hoặc quyền của bất kỳ Bên nào khác theo đây;
 • Theo luật pháp hiện hành, việc tiết lộ bởi bất kỳ Bên nào tuân thủ nghĩa vụ báo cáo theo thông lệ trong việc chuẩn bị khai thuế và hồ sơ pháp lý khác, sẽ được cho phép; và
 • Việc tiết lộ Thông tin bảo mật của một Bên tuỳ theo việc nhận được sự đồng ý của Bên còn lại.
 • Các quy định được nêu trong Điều này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi hết hạn hoặc chấm dứt các Điều khoản Sử dụng này.

14. QUYỀN RIÊNG TƯ

 • Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng Ứng dụng, Bạn đồng ý và chấp nhận với việc thu thập và sử dụng một số thông tin nhất định về Bạn, và việc Bạn sử dụng Ứng dụng sẽ tuân theo Chính sách Quyền riêng tư và các Điều khoản Sử dụng này. Chính sách Quyền riêng tư áp dụng cho tất cả thông tin của Bạn được thu thập theo các Điều khoản Sử dụng này. Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi mô tả toàn diện thông tin cá nhân và dữ liệu chúng tôi thu thập về Bạn khi bạn truy cập Ứng dụng. Do đó, xin vui lòng đọc Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi một cách cẩn thận và kỹ lưỡng.
 • Bạn hiểu và đồng ý them rằng thông tin này có thể được chuyển đến các quốc gia khác để lưu trữ, xử lý và sử dụng bởi BAGANG, bởi các công ty liên kết của BAGANG và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ của họ theo luật hiện hành.

15. BỒI THƯỜNG

 • Bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ cho BAGANG, các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của BAGANG, vô hại trước, và chống lại mọi, khiếu nại, thiệt hại, nghĩa vụ, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả phí luật sư bởi các bên thứ ba cáo buộc (i) việc bạn sử dụng và truy cập Ứng dụng; (ii) bạn vi phạm các Điều khoản Sử dụng này; (iii) bạn vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ quyền tác giả, quyền tài sản hoặc quyền riêng tư nào; hoặc (iv) mọi khiếu nại rằng Nội dung khởi tạo từ người dùng mà Bạn đã gửi gây ra thiệt hại.
 • Nghĩa vụ bồi thường của bạn theo Điều 16 này sẽ tiếp tục có hiệu lực khi các Điều khoản Sử dụng này chấm dứt và việc bạn sử dụng Ứng dụng chấm dứt.

16. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM 

 • Trong mọi trường hợp, BAGANG sẽ không chịu trách nhiệm, dù là trong hợp đồng, sai lầm (bao gồm cả sơ suất) hay cách khác, cho bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận, kinh doanh, hợp đồng hoặc doanh thu, mất thời gian hoạt động, tăng chi phí hoặc lãng phí tiền bạc, mất thiện chí hoặc danh tiếng, các thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc thiệt hại mang tính hậu quả dưới bất kỳ dạng nào hoặc bằng bất kỳ cách nào phát sinh từ các Điều khoản Sử dụng này.
 • SỐ TIỀN CỘNG DỒN TỐI ĐA NÀO MÀ BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN NÀO YÊU CẦU THÔNG QUA BẠN CÓ THỂ ĐƯỢC THU HỒI TỪ BAGANG VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, NHÂN VIÊN, CÁN , ĐẠI LÝ VÀ CÁC CHUYÊN GIA TƯ VẤN ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI, KHIẾU KIỆN PHÁT SINH TỪ, THEO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY (DÙ LÀ TRONG HỢP ĐỒNG, SAI LẦM/SƠ SUẤT HAY CÁCH KHÁC) SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN LÃI MÀ BẠN PHẢI TRẢ CHO BAGANG TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO.

17. QUAN HỆ

Không có nội dung nào trong các Điều khoản Sử dụng này sẽ được hiểu là thiết lập hoặc tạo thành bất kỳ mối quan hệ nào giữa BAGANG và Bạn ngoài mối quan hệ của nhà cung cấp dịch vụ độc lập. Theo đó, mỗi Bên sẽ không chịu trách nhiệm nào trong hợp đồng hoặc trong vi phạm hoặc bất kỳ trách nhiệm nào khác cho các hành vi, thiếu sót, sai sót hoặc sơ suất của Bên kia.

18. BẤT KHẢ KHÁNG

 • BAGANG sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất bại hoặc trì hoãn thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình nếu việc thực hiện bị ngăn chặn, cản trở hoặc trì hoãn, một phần hoặc toàn bộ, bởi bất kỳ sự kiện bất khả kháng nào.
 • Bạn hiểu và thừa nhận rằng việc truyền, lưu trữ và truy xuất thông tin và vận hành Ứng dụng qua Internet phải chịu nhiều yếu tố ngoài tầm kiểm soát hợp lý của BAGANG, mà làm cho việc truyền, lưu trữ, truy xuất và vận hành Ứng dụng có khả năng không ổn định, bao gồm mọi gián đoạn hoặc không có sẵn của dịch vụ lưu trữ bên thứ ba hoặc dịch vụ Internet được sử dụng bởi BAGANG để vận hành Ứng dụng. Trong mọi trường hợp, BAGANG sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thất bại, gián đoạn hoặc chậm trễ nào của Ứng dụng xảy ra một phần hoặc toàn bộ do các sự kiện bất khả kháng đó. Nghĩa vụ của BAGANG sẽ được tạm dừng trong thời gian sự kiện bất khả kháng tiếp diễn.

19. GIAO TIẾP

 • Khi bạn sử dụng Ứng dụng và cung cấp bất kỳ thông tin nào trên Ứng dụng; hoặc khi Bạn nhấp vào bất kỳ biểu tượng/nút nào có sẵn trên Ứng dụng hoặc khi Bạn gửi e-mail đến BAGANG, Bạn đang giao tiếp với BAGANG thông qua bản ghi/hồ sơ/dữ liệu điện tử. Bạn đồng ý rằng các bản ghi/hồ sơ/dữ liệu điện tử đó, cho dù do được Bạn gửi hoặc được tự động tạo ra bởi hệ thống máy tính/thiết bị di động của Bạn khi Bạn nhấp vào bất kỳ biểu tượng/nút nào có trên Ứng dụng, sẽ được coi là thông tin liên lạc được gửi bằng văn bản của Bạn.
 • Bạn xác nhận bị ràng buộc và sẽ tuân thủ (các) Thông báo trong mọi trường hợp. Thông báo có thể được thực hiện thông qua các nhà cung cấp dịch vụ, đối tác được chỉ định bởi BAGANG theo thời gian. Trong bất kỳ lý do nào, Thông báo có thể chứa thông tin lỗi hoặc nhầm lẫn mà BAGANG có quyền sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh thông tin đó bằng cách gửi Thông báo khác.
 • Khi thực hiện Thông báo, BAGANG có quyền ghi lại bất kỳ nội dung đối thoại nào qua điện thoại giữa BAGANG và Bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng dữ liệu được ghi lại sẽ là bằng chứng hợp pháp để chứng minh các yêu cầu của Bạn liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này qua điện thoại. Bạn theo đây và đồng ý một cách không hủy ngang với mọi điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung đối với các Điều khoản Sử dụng này do BAGANG thực hiện tại từng thời điểm mà không cần bất kỳ Thông báo trước nào.
 • Bạn cam kết mà không có bất kỳ khiếu nại nào về việc sẽ tiếp nhận đầy đủ và nghiêm chỉnh các thông tin liên quan đến việc thực hiện các Điều khoản Sử dụng này từ BAGANG qua email, cuộc gọi điện thoại, tin nhắn hoặc chuyển phát nhanh hoặc các phương tiện khác mà BAGANG sẽ áp dụng tại từng thời điểm.
 • Bạn hoàn toàn hiểu và thừa nhận rằng, cho các mục đích khác nhau của các điều, khoản theo Điều khoản Sử dụng này, BAGANG có thể gửi Thông báo cho Bạn hoặc bất kỳ người hoặc đầu mối liên mối nào khác để đảm bảo rằng Bạn biết và nhận thức đầy đủ về Thông báo và thực hiện một cách đầy đủ các nội dung hoặc hướng dẫn trong Thông báo đó. Bạn sẽ giữ cho BAGANG không bị ảnh hưởng và không bị tổn hại trước bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện hoặc kiện tụng nào được thực hiện bởi những người hoặc từ các đầu mối liên hệ nói trên nhằm chống lại BAGANG do việc gửi Thông báo.

20. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

20.1 Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

Điều khoản Sử dụng này sẽ được hiểu và điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh sẽ được các Bên giải quyết trước tiên bằng thương lượng thiện chí trong vòng 30 (ba mươi) ngày sau khi xảy ra, và nếu các Bên không giải quyết tranh chấp đó trong khoảng thời gian được quy định trên, thì bất kỳ Bên nào cũng có thể giải quyết tranh chấp bằng phương thức hòa giải tại Trung tâm Hòa giải Việt Nam thuộc Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam theo Quy tắc hòa giải của Trung tâm Hòa giải Việt Nam. Nếu tranh chấp không thể được giải quyết bằng hòa giải tại Trung tâm Hòa giải Việt Nam, thì các Bên có thể giải quyết cuối cùng tranh chấp đó bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo Quy tắc Trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.

20.2 Điều chỉnh và sửa đổi

Không có bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với Điều khoản Sử dụng này có hiệu lực trừ khi được lập bằng văn bản và ký hợp pháp bởi đại diện có thẩm quyền của các Bên.

20.3 Chuyển nhượng

Bạn cam kết, trong suốt Thời hạn vay, không chuyển nhượng, giao hoặc xử lý Điều khoản Sử dụng này theo bất kỳ cách nào mà không có sự đồng ý của BAGANG. Người được chuyển nhượng được đề xuất sẽ đồng ý trực tiếp với BAGANG bị ràng buộc bởi các điều, khoản của Điều khoản Sử dụng này. BAGANG có quyền chuyển nhượng, chuyển giao hoặc xử lý cách khác đối với bất kỳ hoặc tất cả các quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều khoản Sử dụng này, và Bạn đồng ý với tất cả các giao dịch đó.

20.4 Chi phí và phí tổn

Bạn sẽ thanh toán cho BAGANG hoặc theo yêu cầu của BAGANG mọi chi phí và phí tổn (bao gồm, nhưng không giới hạn, chi phí pháp lý, phí đăng ký, thuế giá trị gia tăng và thuế trước bạ) mà BAGANG phải chịu liên quan đến việc đàm phán, chuẩn bị, hoàn thành, đăng ký và hoàn thiện Điều khoản Sử dụng này và việc duy trì, bảo vệ và thực thi các biện pháp bảo đảm được xác lập bởi hoặc được dự định xác lập bởi hoặc theo Điều khoản Sử dụng này hoặc bất kỳ quyền nào của BAGANG theo Điều khoản Sử dụng này.

20.5 Thông báo

Không có thông báo công khai hoặc thông cáo báo chí nào được đưa ra liên quan đến chủ đề của Điều khoản Sử dụng này trừ khi văn bản thông báo đó được chấp thuận và ký nháy bởi tất cả các Bên.

20.6 Thoả thuận cuối cùng và tổng thể

Điều khoản Sử dụng này chứa toàn bộ thỏa thuận giữa các Bên liên quan đến (đối tượng của thỏa thuận) và, trừ khi có quy định khác rõ ràng dưới đây, thay thế mọi thỏa thuận bằng văn bản hoặc bằng lời nói trước đó liên quan đến các Bên, và các Bên xác nhận rằng họ không xác lập Điều khoản Sử dụng này dựa trên bất kỳ tuyên bố nào không được dẫn chiếu rõ ràng trong Điều khoản Sử dụng này.

20.7 Hiệu lực từng phần và không có hiệu lực

Nếu bất kỳ điều, khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này bị pháp luật nghiêm cấm hoặc bị tòa án tuyên bố là trái pháp luật, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì trong phạm vi yêu cầu, điều, khoản sẽ bị tách ra khỏi Điều khoản Sử dụng này và không có hiệu lực trong chừng mực có thể mà không phải điều chỉnh các quy định còn lại của Điều khoản Sử dụng, và sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ trường hợp nào khác, tính hợp lệ hoặc hiệu lực của các Điều khoản Sử dụng này.

20.8 Thừa kế

Điều khoản Sử dụng này sẽ ràng buộc và áp dụng lợi ích của các Bên trong Điều khoản Sử dụng này cũng như những người kế thừa tương ứng và những người nhận chuyển nhượng được phép, và dẫn chiếu đến một Bên trong Điều khoản Sử dụng này sẽ bao gồm các bên kế thừa và bên nhận chuyển nhượng được phép.

20.9 Không khước từ 

Không có sự thất bại hoặc trì hoãn của bất kỳ Bên nào trong việc thực hiện bất kỳ quyền, năng lực hoặc biện pháp khắc phục nào sẽ áp dụng như một sự khước từ quyền, năng lực hoặc biện pháp khắc phục đó, cũng như việc thực hiện một phần quyền, năng lực hoặc biện pháp khắc phục đó sẽ ngăn cản thực thi các quyền, năng lực hoặc biện pháp khắc phục tương tự nào khác sau đó.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY ĐƯỢC TẠO RA MỘT CÁCH TỰ ĐỘNG TRÊN NỀN TẢNG KỸ THUẬT SỐ SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN ĐƯỢC KHAI BÁO TẠI CÁC GIAO DỊÊN TRƯỚC ĐỂ CẤU THÀNH CÁC NỘI DUNG CÓ GIÁ TRỊ YÊU CẦU BỞI PHÁP LUẬT TRONG VIỆC XÁC LẬP MỘT HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ. TRỪ KHI ĐƯỢC YÊU CẦU BỞI LUẬT PHÁP, BAGANG CÓ QUYỀN, THEO QUYẾT ĐỊNH RIÊNG CỦA MÌNH, PHÁT HÀNH ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY BẰNG VĂN BẢN GIẤY, VÀ BẠN KHƯỚC TỪ TẤT CẢ CÁC QUYỀN VÀ YÊU CẦU CỦA MÌNH VỀ ĐỊNH DẠNG CỦA ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY.